Full Forms

Whom meaning in Marathi / whom म्हणजे काय ?

What is whom in marathi / whom meaning Marathi.

मित्रांनो whom बद्दल मराठी अनुवाद किंवा, मराठी व्याख्या, त्याचा अर्थ, त्या अर्थाचे अजून काही शब्द, म्हणजेच whom meaning in Marathi काय आहे त्याबद्दल मी तुम्हाला माहिती सांगतो, whom या अर्थाची अजून काही शब्द आहेत, ते तुम्ही येथे बघू शकता

Whom meaning in Marathi

Whom meaning n marathi

Whom :- ज्या

Whom या शब्दाचे  काही सर्वनाम मधील उदाहरण.

• ज्याला

• ज्या

• नाही

• कोणीतरी त्याला

• किंवा नाही

• त्याला कोणीतरी

• ज्याला नाही

• ती कोण आहे

• जो कोणी असेल

• जो कोणी आहे त्याला

• जो कोणी तो आहे


कोणाला

• कुणीतरी तो आहे.

• who?

who

अजून काही शब्द.

• ज्याच्यासाठी

• कोणासाठी

• कोणाला

• ज्यांना

• ज्यांच्यासाठी

हे सर्व whom  या शब्दाच्या अर्थाचे शब्द आहेत.[लुडविग गुटमैन जीवन परिचय]

Sk
i am a founder of this blog
https://helpingmarathi.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *