Overwhelmed meaning in Marathi -मराठी माहिती

What is overwhelmed in marathi

Overwhelmed या शब्दाचा अर्थ काय आहे, overwhelmed meaning in Marathi , या शब्दाचा अर्थ काय होतो, ते तुम्ही खाली वाचू शकता.

overwhelmed meaning in marathi

Overwhelmed meaning in Marathi

OVERWHELMED:- डोईवरून पाणी

डोईवरून पाणी नेणे.

डोक्यावरून पाणी देणे

डोक्यावर पाणी

पाण्याची घागर डोक्यावर घेणे.

डोक्यावर पाणी

हे सर्व overwhelmed या शब्दाचे अर्थ होतात, ते मी तुम्हाला मराठी मध्ये सांगितले.

1 thought on “Overwhelmed meaning in Marathi -मराठी माहिती”

Leave a Comment